Ltd. "Latvian American Eye Center" privacy policy

SIA “LATVIJAS AMERIKAS ACU CENTRS” PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīga informācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Amerikas acu centrs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003164837, juridiskā adrese: A.Deglava iela 12A, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67272257, e-pasta adrese: (turpmāk – LAAC), ir ārstniecības iestāde, kas īsteno ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

Šīs privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesību īstenošanas iespējām.

LAAC patur tiesības veikt izmaiņas personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politiku savā tīmekļvietnē www.laac.lv.

Attiecībā uz atsevišķiem personas datu mērķiem, pārskatāmības nolūkā, personas datu apstrādes politika var tikt publicēta atsevišķi.

LAAC fiziskās personas datus apstrādā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (27.04.2016) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Regula) prasībām, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas prakses vadlīnijām, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību.

LAAC savā darbībā:

- izmanto samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras, drošības pasākumus un līdzekļus, lai aizsargātu LAAC apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši izvirzītajām prasībām;

- īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;

- īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātās seka;

- datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu.

LAAC apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz datu subjektiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

Lai Klienta rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par Klientu personas datu apstrādi, LAAC, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošina Privātuma politikas regulāru pārskatīšanu un atjaunošanu, tādēļ aicinām ik pa laikam  iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju LAAC tīmekļvietnē www.laac.lv.

2. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Amerikas acu centrs”,

Vienotās reģistrācijas numurs: 40003164837

Juridiskā adrese: A.Deglava iela 12A, Rīga, LV-1009

Tālrunis: +371 67272257

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos:

3. Privātuma politikas piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

 • fiziskajām personām – LAAC pacientiem, kuri ir pietiekušies ambulatoro un/vai stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, saņem vai ir saņēmuši tos;
 • fiziskajām personām, kuras ir izmantojušas, izmanto vai izteikuši vēlēšanos izmantot LAAC piedāvātos pakalpojumus (tajā skaitā, piedalīties lojalitātes programmās, mārketinga aktivitātēs, aptaujās un citos tamlīdzīgos pasākumos);
 • jebkādā veidā ir sadarbojušās, sadarbojas vai izteikušas vēlēšanos sadarboties ar LAAC (tajā skaitā, piedalīties LAAC personāla atlases procesā);
 • LAAC struktūrvienību apmeklētājiem, tajā skaitā tiem, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • LAAC tīmekļvietnes laac.lv, kā arī citu LAAC uzturētu tīmekļvietņu, mobilo lietotņu apmeklētājiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (piemēram, klātienē, ar pasta starpniecību, papīra formātā, telefoniski, elektroniski, LAAC tīmekļvietnē).

4. Personas datu apstrādes nolūki, tiesiskais pamatojums, apstrādāto datu kategorijas

Personas datu apstrādes nolūks un apakšnolūki

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Apstrādāto personas datu kategorijas

Veselības aprūpes organizēšana, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un administrēšana, veselības nozares datu uzkrāšana

Galvenie apakšnolūki (nav izsmeļoši):

-       Klientu identificēšana;

-       pieraksta nodrošināšana;

-       atgādinājuma nosūtīšana vai paziņošana par plānoto vizīti;

-       līguma par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientiem sagatavošanai un noslēgšana;

-       veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana;

-       pacienta veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apmaiņa starp LAAC un citu veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju (ja šādai personas datu apstrādei ir tiesisks pamats, piemēram, pacienta piekrišana);

-       recepšu medikamentu izrakstīšana;

-       darbnespējas lapu izdošanai;

-       citas medicīniskās dokumentācijas noformēšanai;

-       norēķinu par sniegtajiem  veselības aprūpes pakalpojumiem administrēšana;

-       pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšana;

-       pacienta medicīniskās dokumentācijas uzglabāšana;

-       pacientu iesniegumu, sūdzību izskatīšana un apstrāde;

-       veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kontroles nodrošināšana, plānošana;

-       atskaišu un pārskatu sagatavošana

-          Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un to pārvaldības nodrošināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam (Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts, Ārstniecības likums, Veselības aprūpes finansēšanas likums, Ministru kabineta (turpmāk – MK) 28.08.2018. noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, MK 11.03.2014. noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”, Farmācijas likums, MK 08.03.2005. noteikumi Nr.175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”).

-          Klienta piekrišana – Klienta veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamas informācijas apmaiņai ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, ja nevar tikt piemērots cits tiesiskais pamats (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a)apakšpunkts).

-          Klienta piekrišana – datu apstrādes pamats ir Klienta  veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu administrēšana,  ja apmaksu veic cita persona normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, darba devējs).

-          Klienta piekrišana vai Klienta līgumsaistību izpildes nodrošināšanai – datu apstrāde ir pamatota ar veselības apdrošināšanas programmas ietvaros saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu administrēšanu (ja izmaksas sedz apdrošinātājs) (Regulas 6.panta 1.punkta a)  b) apakšpunkti; 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts)

Klienta identifikācijas dati (vārds, uzvārds; personas kods vai identifikācijas numurs;  dzimšanas datums).

Klienta kontaktinformācija (tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese; e-pasta adrese).

Jebkāda informācija par Klienta veselību un Klientam nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar – veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vieta un laiks; informācija par ārstniecības personu, kas nodrošinājusi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu; izmeklējumu rezultāti; diagnozes; nozīmētās un pielietotās ārstēšanas un diagnostikas metodes; izrakstītie un lietotie medikamenti).

Interneta vietņu uzturēšanai un lietošanas uzlabošanai

http://www.laac.lv/laac-privatuma-politika

http://www.laac.lv/laac-privatuma-politika

Telefona sarunu audioieraksta veikšana pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai

LAAC leģitīmo interešu nodrošināšana – sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana, trešo personu tiesisko interešu nodrošināšana strīdus gadījumā (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

Balss un citi personas dati, kas tiek iegūti telefonsarunas laikā.

Videonovērošana

http://www.laac.lv/laac-privatuma-politika

http://www.laac.lv/laac-privatuma-politika

Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesā

http://www.laac.lv/laac-privatuma-politika

http://www.laac.lv/laac-privatuma-politika

Informācijas par LAAC jaunumiem saņemšana

Klienta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts)

Klienta identifikācijas dati: vārds

Klienta kontaktinformācija: tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese

Atsauksmju un ierosinājumu iesniegšana

Klienta piekrišana (Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts)

Klienta identifikācijas dati: vārds, uzvārds (ja klients vēlas, lai būtu identificējams)

Klienta kontaktinformācija: tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese (ja Klients vēlas, lai LAAC sazinās ar Klientu vai saziņa ir nepieciešama saistībā ar Klienta sniegto atsauksmi vai ierosinājumu).

Informācija par LAAC struktūrvienību, par kuru atsauksmi vai ierosinājumu Klients vēlas sniegt.

Klienta atsauksmes vai ierosinājuma saturs.

Dalība izlozēs un konkursos

Klienta piekrišana (Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts)

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

Klienta identifikācijas dati: vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Citi personas dati, kurus Klients iesniedz, ja tas nepieciešams atbilstoši izlozes vai konkursa nosacījumiem.

Dokumentu aprites organizēšana

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana (Regulas 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts)

Personas datu kopums ir atkarīgs no dokumenta satura (par LAAC iesniegto dokumentu saturu, tajā skaitā, ietverto personas datu apjomu, atbild dokumenta radītājs, savukārt, par LAAC sagatavoto dokumentu saturu – LAAC).

5. Klienta datu iegūšanas veidi, datu sniegšanas pienākums

LAAC Klienta datus iegūst vairākos veidos:

 • tieši un nepastarpināti no Klienta (piemēram, reģistrējoties veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai vai saņemot veselības aprūpes pakalpojumus);
 • no trešajām personām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā (piemēram, lai nodrošinātu Klientam valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, personas datu apstrāde tiek veikta Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma” (e-veselība)).

Klientam nav pienākums sniegt LAAC savus personas datus. Taču, ja Klients izvēlas nesniegt savus personas datus LAAC, tad LAAC ar lielu varbūtību nevarēs sniegt Klientam tā izvēlētos veselības aprūpes pakalpojumus.

6. Personas datu glabāšanas ilgums

LAAC glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā Klienta piekrišana konkrētajai personas datu apstrādei un nepastāv cits tiesisks pamats turpmākai datu apstrādei (Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: );
 • kamēr spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LAAC vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • dati par dalību izlozēs un konkursos tiek glabāti 1 gadu;
 • dati, kas iegūti dalībai lojalitātes programmā tiek glabāti 1 gadu pēc lojalitātes programmas termiņa iztecēšanas;
 • balss un citi personas dati, kas iegūti telefonsarunas laikā audioierakstu veidā tiek glabāti 12 (divpadsmit) mēnešus, izņemot gadījumus, kad telefona sarunas audioierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījums civilprocesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šajos gadījumos telefona sarunas audioierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik tas nepieciešams, tos iznīcinot tiklīdz šie ieraksti vairs nav nepieciešami.

Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālākai personas datu uzglabāšanai vairs nav tiesiska pamata, Klienta personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

7. Personas datu aktualizēšana

LAAC nodrošina personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja Klienta personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi. Iepriekšminētās darbības tiek veiktas saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

LAAC paļaujas, ka Klients un trešās personas sniedz patiesu informāciju un precīzus personas datus, t.sk. LAAC sagaida, ka pēc tam, kad LAAC ir sniegti personas dati, šie dati kļuvuši neaktuāli, ir notikušas izmaiņas iesniegtajos personas datos, personas dati tikts aktualizēti, ja tas atbilst personas datu apstrādes mērķim un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

8. Personas datu nodošana

LAAC nodod Klienta personas datus:

 • sadarbības partneriem (apstrādātājiem vai atsevišķiem pārziņiem), kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu LAAC. LAAC kā pārzinis nepieciešamības gadījumā var piesaistīt fizisku vai juridisku personu, publisku iestādi, aģentūru vai citu struktūru, kura LAAC vārdā apstrādā personas datus (turpmāk – Apstrādātājs) un kam ir atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas specifisku pakalpojumu nodrošināšanā, un nepieciešamības gadījumā nodod Apstrādātājam Klientu personas datus. Savstarpējās tiesiskās attiecības starp LAAC kā pārzini un Apstrādātāju vienmēr tiek regulētas ar rakstveida līgumu. Apstrādātājam, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ar LAAC noslēgto sadarbības līgumu, ir noteikts pasākumu kopums, kas ir īstenojams, lai nodrošinātu adekvātu Klientu privātuma un personas datu aizsardzību. LAAC sadarbības partneri apstrādā personas datus tikai saskaņā ar LAAC norādījumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem.
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām (tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm), lai izpildītu juridisko pienākumu. Personas datu nodošana tiek īstenota, ja saņemts rakstisks pieprasījums vai iestājusies normatīvajos aktos noteikta tiesiskā situācija un tiek konstatēts šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats. Personas datu nodošana tiek veikta tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts.
 • trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos LAAC leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, tiesai);

LAAC savā ikdienas darbā īsteno pasākumus, personas datu apstrādes apjoma minimizēšanai attiecībā uz tās darbiniekiem, paredzot, ka darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piekļūt tikai to pacientu datiem, kuri tiem nepieciešami darba pienākumu izpildei. 

LAAC nodrošina, ka tās rīcībā esošie personas dati tiek izsniegti tikai Klientam. Datu izsniegšana trešajām personām, t.sk., ar Klientu saistītajām personām, tiek veiktai tikai gadījumos, ja ir saņemta nepārprotama Klienta rakstveida piekrišana vai pastāv normatīvajos aktos noteikts gadījums, kad šāda datu nodošana ir atļauta. 

LAAC neveic datu nodošanu gadījumos, ja tā nevar pārliecināties par Klienta identitāti vai pastāv aizdomas, ka Klienta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti. 

Gadījumos, kad datu nosūtīšana tiek īstenota izmantojot e-pasta saziņas iespējas, LAAC nodrošina, ka šāda darbība tiek izpildīta tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas, tam rakstiski vai mutiski (darbiniekam to fiksējot) norādot e-pasta adresi uz kuru tas vēlas saņemt sūtījumu. Veicot datu nosūtīšanu izmantojot e-pasta saziņas iespējas vai citus tiešsaistes datu apmaiņas risinājumus, t.sk., informācijas sistēmu pašapkalpošanās platformas, Slimnīca īsteno pasākumus attiecīgo datu aizsardzībai, piemērojot datu piekļuves aizsardzības vai šifrēšanas metodes.

LAAC Klienta datus nenodod ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Ja LAAC sadarbības partneri – Apstrādātāji, kam ir nodoti Klienta dati, veic to apstrādi ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, LAAC pārliecinās, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas ir noteiktas Regulā un citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un labas prakses vadlīnijās.

9. Klienta tiesības attiecībā uz LAAC veikto personas datu apstrādi

LAAC, privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros, nodrošina Klientam sekojošas tiesības, pamatojoties uz Klienta rakstisku pieprasījumu:

 • Piekļuve saviem personas datiem. Klientam ir tiesības saņemt no LAAC apstiprinājumu par to, vai Klienta dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem šādu informāciju: datu apstrādes nolūki;  personas datu kategorijas;  personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
 • Savu personas datu labošana. Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, ja tas ir konstatējis, ka LAAC rīcībā esošā informācija par Klientu ir nepareiza vai nepilnīga (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par kļūdu labošanu, piemēram, medicīniskajos dokumentos).
 • Savu personas datu dzēšana. Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
  • dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
  • Klients atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, un nav cita likumīga pamata to apstrādei;
  • ja datu apstrāde ir pamatota ar LAAC vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, tomēr apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
  • Klients iebilst pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām;
  • ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
  • lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas LAAC noteikts normatīvajos aktos.
 • Savu personas datu ierobežošana. Klientam ir tiesības lūgt ierobežot LAAC rīcībā esošo Klienta personas datu apstrādi.

9.5. Iebilšana savu personas datu apstrādei. Klientam ir tiesības iebilst pret Klienta personas datu apstrādi, kas pamatota ar LAAC leģitīmajām interesēm.

 • Datu pārnesamība – Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis LAAC, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Klienta pieprasījumam ir jābūt rakstveida, parakstītam ar personisko parakstu, vai elektroniskā dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, formā.

LAAC atbildi uz pieprasījumu sniegs bez nepamatotas kavēšanās un ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, ja tādi ir noteikti, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. LAAC ir tiesības pagarināt atbildes sniegšanas termiņu par diviem mēnešiem, informējot par pagarinājuma iemesliem, ņemot vērā pieprasījuma apjomu. 

Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta, iespēju robežās ņemot vērā Klienta norādīto vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

Klienta pieprasījums iesniedzams jebkurā LAAC struktūrvienībā (ārstniecības iestādes reģistratūrā) personīgi, vai LAAC juridiskaja adresē, A.Deglava ielā 12A, Rīgā, LV-1009, vai nosūtot pa pastu, ar kurjeru, vai elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: .

Ja Klientam ir grūtības noformēt pieprasījumu rakstveidā, tam ir tiesības pieprasījumu personīgi klātienē izteikt mutvārdos, vēršoties LAAC administrācijā, A.Deglava ielā 12A, Rīgā, LV-1009, iepriekš par konkrētu laiku vienojoties pa tālruni  +371 67272257, kur Sabiedrības atbildīgais darbinieks to noformēs rakstveidā un Klients, pēc iepazīšanās un atbilstības pārbaudes, to paraksta.

10. Personas datu aizsardzība 

LAAC rūpējas par Klientu personas datu neizpaušanu un drošību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LAAC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, nodrošinot Klientu personas datu fizisko un vides drošību; ierobežojot piekļuves tiesības Klientu personas datiem (piekļuve Klientu personas datiem ir tikai Pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai); veicot Klientu personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā; nodrošinot datortīkla, personālo ierīču aizsardzību; datu rezerves kopēšanu; īstenojot iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību; nodrošinot darbinieku apmācību un informēšanu par personas datu apstrādes aspektiem, un īstenojot citus aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Klienta personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Apstrādātāji, kuriem LAAC uztic Klientu personas datu apstrādi, pirms sadarbības uzsākšanas tiek izvērtēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Klientu personas datu apstrādi, konfidencialitāti un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apstrādātāji nodrošina Klientu personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ar LAAC noslēgto sadarbības līgumu.

LAAC nepārtraukti pilnveido un papildina savā rīcībā esošos tehnisko risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem riskiem.

11. Papildinformācijas saņemšana un sūdzību par datu apstrādi iesniegšana.

Jautājumos, kas saistīti ar Klientu personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes, izteiktu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem, izdarītu pieprasījumus), kā arī, ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, no LAAC puses ir aizskartas Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, lūdzam sazināties ar LAAC:

Personas datu apstrādes pārzinis ir

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Amerikas acu centrs”,

Vienotās reģistrācijas numurs: 40003164837

Juridiskā adrese: A.Deglava iela 12A, Rīga, LV-1009

Tālrunis: +371 67272257

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos: .

Gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: ; tālrunis: +371 67223131).

SIA “LATVIJAS AMERIKAS ACU CENTRS” PRIVĀTUMA ATRUNA

PERSONAS DATU APSTRĀDEI VIDEONOVĒROŠANAS IETVAROS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Amerikas acu centrs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003164837, juridiskā adrese: A.Deglava iela 12A, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67272257, e-pasta adrese: (turpmāk – LAAC), lai nodrošinātu pacientu, darbinieku, sadarbības partneru, apmeklētāju drošību un īpašuma aizsardzību, veic nepārtrauktu videonovērošanu tās telpās un, pēc vajadzības, pa ēku perimetru.

Mums ir svarīgi informēt Jūs par veikto videonovērošanu, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un pārredzamību. Videonovērošanas veikšanas ietvaros mēs apņemamies aizsargāt Jūsu personas datus.

Šī privātuma atruna attiecas uz mūsu veikto videonovērošanu tālāk norādītajos objektos. Videonovērošanas veikšana Regulas izpratnē ir personas datu apstrāde, un, izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 13. panta prasības, ar šo atrunu datu subjektiem (indivīdiem, attiecībā uz kuriem videonovērošana tiek veikta) tiek sniegta informācija par videonovērošanu un tās ietvaros veikto personas datu apstrādi.

1.Personas datu apstrādes pārzinis

Videonovērošanas personas datu apstrādes pārzinis ir:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Amerikas acu centrs”,

Vienotās reģistrācijas numurs: 40003164837

Juridiskā adrese: A.Deglava iela 12A, Rīga, LV-1009

Tālrunis: +371 67272257

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos: .

2. Objekti, kur tiek veikta videonovērošana

“Latvijas Amerikas acu centrs” A. Deglava ielā 12A, Rīga, LV-1009

“Redzes ekselences centrs” Kr. Barona ielā 3, Rīga, LV-1050

3. Videonovērošanas mērķi

LAAC veic videonovērošanu šādiem mērķiem:

 • lai novērstu sabiedrības drošības apdraudējuma riska iestāšanos;
 • lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un nodrošinātu drošības un drošuma prasību ievērošanu LAAC telpās un ap ēku perimetru;
 • lai nodrošinātu pacientu, apmeklētāju un darbinieku vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;
 • lai nodrošinātu tiesisko interešu aizsardzību.

4.    Pamatojums personas datu apstrādei videonovērošanas ietvaros

 • likumīgo (leģitīmo) interešu īstenošana attiecībā uz personu drošību, īpašuma aizsardzību, piekļuves telpām, teritorijai, infrastruktūrai, kontroli, ar to saistītu noziedzīgu nodarījumu preventīvu novēršanu un atklāšanu;
 • likumīgo (leģitīmo) interešu īstenošana attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu tiesvedības ietvaros;
 • datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālu interešu aizsardzības nodrošināšana.

5. Personas dati un to apstrāde, personas datu kategorijas

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu, dzīvu personu, indivīdu). Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem.

Videonovērošanas veikšana ir personas datu apstrāde.

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personas, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, sadarbības partneri u.tml.).

Objektos ir izvietotas videonovērošanas kameras, kas veic attēla ierakstu. Skaņas ieraksts netiek veikts.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

6. Iespējamie personas datu saņēmēji

Mēs nenodosim videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus bez tiesiskā pamata trešajām personām, taču dati var tikt nodoti:

 • tiesību aktos noteiktos gadījumos pieprasījumu izpildei kompetentām valsts institūcijām - tiesai, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem un citām tiesību aktos norādītajām personām, kurām ir tiesības šādu informāciju pieprasīt un saņemt;
 • tiesību aktos noteiktos gadījumos mūsu likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzībai valsts/tiesībaizsardzības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, tiesām;
 • LAAC darbiniekiem, kuru amata pienākumos ietilpst videonovērošanas nodrošināšana;
 • IT sistēmu uzturētājiem (Apstrādātājs);
 • Apsardzes pakalpojumu sniedzējiem (Apstrādātājs).

Jūsu personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības zonas.

 7. Datu glabāšanas ilgums

Videoieraksti tiek glabāti līdz 90 (deviņdesmit) dienām.

Pēc glabāšanas termiņa iestāšanās videoieraksti tiek dzēsti.

Iepriekš noteiktais termiņš var tikt pagarināts konkrētos izņēmuma gadījumos, ja ieraksta saglabāšana ir nepieciešama likumīga nolūka sasniegšanai, piemēram, ierakstā ir redzams pārkāpums vai iespējams pārkāpums un ieraksts ir nepieciešams situācijas atrisināšanai, izmeklēšanas pabeigšanai, interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai tiesībaizsardzības iestādēs.

8. Datu apstrādes organizācija un aizsardzība

Lai aizsargātu Jūsu personas datus un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam mūsu personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kas izriet no to darba vai sadarbības līguma.

Mēs veicam regulāras mūsu darbinieku apmācības Jūsu datu aizsardzības, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem un videonovērošanas sistēmai, ir apmācīti ar to rīkoties saskaņā ar mūsu iekšējo normatīvo regulējumu videonovērošanas jomā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Mēs esam izvietojuši informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. LAAC videonovērošana netiek veikta telpās, kur personas sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, labierīcībās, procedūru telpās, ģērbtuvēs un citās telpās ar paaugstinātu privātumu).

9. Jūsu tiesības

 • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanu (vēršam uzmanību, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot, vai papildināt, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par datu sagrozīšanu).
 • LAAC ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja mēs negūstam pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un personas atpazīstamību videomateriālā.
 • LAAC nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veiks pasākumus, lai iebildumus atrisinātu. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar mums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Amerikas acu centrs”,

Vienotās reģistrācijas numurs: 40003164837

Juridiskā adrese: A.Deglava iela 12A, Rīga, LV-1009

Tālrunis: +371 67272257

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos: .

Gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: ; tālrunis: +371 67223131).

Contact our specialists