SIA „Latvijas Amerikas acu centrs” privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. SIA „Latvijas Amerikas acu centrs” (turpmāk - Pārzinis), Privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt klientus, pacientus, personālu un sadarbības partnerus par Pārziņa īstenotajiem pasākumiem attiecībā un fiziskām personām, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk - Datu subjekts) personas datu aizsardzību. Politikā tiek aprakstīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek iegūti, apstrādāti, nodoti un uzglabāti, datu iegūšanas, apstrādes, nodošanas un uzglabāšanas mērķi, kam dati tiek nodoti un kādam mērķim, datu uzglabāšanas veidi un termiņi, Datu subjekta tiesības.
1.2. Politika ir attiecināma uz jebkādā formā un vidē iegūtiem fizisko personu datiem (klātienē Pārziņa telpās un teritorijā, mutiski, telefoniski, papīra formātā, elektroniski ar e-pasta starpniecību, Pārziņa pārvaldītajos sociālo tīklu profilos u.c.).
1.3. Pārzinim ir tiesības grozīt Politiku pēc saviem ieskatiem. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā – www.laac.lv un tiek piemērota no dokumenta spēkā stāšanās datuma.

2. Pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA „Latvijas Amerikas acu centrs”, Augusta Deglava ielā 12a, Rīga, t.sk. Skolas ielā 5, Rīga, Republikas ielā 5, Liepāja un LAAC sadarbības partneru ārstu prakses.
2.2. Jautājumos par personas datu izmantošanu, apstrādi un glabāšanu kontaktēties ar LAAC datu aizsardzības speciālistiem pa e-pastu .

3. Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).
3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
3.3. Pacientu tiesību likums.
3.4. Ārstniecības likums.
3.5. Citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē fizisko personu datu aizsardzību un privātumu.

4. Personas dati, kas tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti

4.1. Pārzinis apņemas iegūt, apstrādāt un uzglabāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami tiešai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Pārziņa klientiem un pacientiem. Lai aizsargātu Datu subjekta intereses, pārzinis nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.
4.2. Precīzs iegūstamo, apstrādājamo un uzglabāto datu kopums ir atkarīgs no sniegtā veselības aprūpes pakalpojuma veida. Iegūtie, apstrādātie un uzglabājamie dati var ietvert šādu informāciju:

4.2.1. identifikācijas dati – klienta vai pacienta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, vecums, dzimums;
4.2.2. kontaktinformācija – deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
4.2.3. slimību vēsture, lietotie un lietojamās zāles, ķermeņa svars, augums;
4.2.4. diagnozi pamatojošā informācija, kā arī diagnostikas un ārstēšanās rezultāti;
4.2.5. Datu subjekta videoattēls, ja Datu subjekts atrodas Pārziņa telpās vai teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana. Pārzinis garantē ka videonovērošana netiek veikta teritorijās, kurās jāsaglabā Datu subjekta privātums;
4.2.6. telefona sarunas saturs, zvanītāja telefona numurs un laiks, ja Datu subjekts zvana uz Pārziņa norādītajiem tālruņa numuriem;
4.2.7. sazinoties ar Pārzini elektroniski (e-pasts, sociālie tīkli, saziņas forma Pārziņa mājaslapā www.laac.lv) var tikt saglabāts Datu subjekta elektroniskajā saziņas līdzeklī norādītais vārds un/vai uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, komunikācijas saturs, laiks;
4.2.8. apmeklējot Pārziņa mājaslapu www.laac.lv, tiek iegūti šādi dati: IP adrese, valsts, no kuras aplūkota mājaslapa, aplūkotais mājaslapas saturs. Pārziņa mājaslapā var tikt izmantots Google Analytics sniegts interneta analīzes pakalpojums. Google iegūst datus par mājaslapas lietošanu un aktivitāti mājaslapā un nodod šos datus Pārzinim. Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietotāja pieredzi, taču ar to starpniecību netiek iegūti personas dati.

5. Personas datu iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas mērķi un tiesiskais pamats

5.1. Personas dati tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu un pēc iespējas operatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Pārziņa klientiem un pacientiem, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu.
5.2. Datu subjekta kontaktinformācija tiek apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu.
5.3. Videoattēls tiek iegūts, apstrādāts un uzglabāts ar mērķi atklāt noziedzīgus nodarījumus pret Pārziņa īpašumu un/vai Datu subjektu, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu.
5.4. Telefona sarunu saturs un elektroniskās komunikācijas saturs tiek iegūts, apstrādāts un uzglabāts ar mērķi uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un atrisināt iespējamās sūdzības un konfliktsituācijas, nodrošinot pārziņa un Datu subjekta leģitīmās intereses, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.
5.5. Personas dati, kas iegūti, apmeklējot Pārziņa mājaslapu tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi uzlabot mājaslapas satura kvalitāti un pielāgot to lietotāju vajadzībām, nodrošināt operatīvu komunikāciju, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

6. Personas datu uzglabāšanas termiņš

6.1. Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm.
6.2. Videonovērošanā iegūtie videoattēli tiek uzglabāti 90 dienas, telefona sarunu saturs – 3 gadus, elektroniskās komunikācijas saturs 3 gadus, ja vien šie dati nav nepieciešami Pārziņa vai Datu subjekta tiesisko interešu aizsardzībai ilgāku laika periodu.

7. Datu uzglabāšanas drošība

7.1. Pārzinis nodrošina Personas datu uzglabāšanas drošību, izmantojot aizsardzības instrumentus ierīcēs un programmās, kurās tiek uzglabāti personas dati, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana kartotēkai un arhīvam, serveru telpai.
7.2. Datu subjekta Personas datu apdraudēšanas gadījumā Pārzinis paziņos par to Datu subjektam 72 stundu laikā.

8. Piekļuve personas datiem

8.1. Datu subjekta personas datiem var piekļūt tikai tās personas, kurām tas nepieciešams veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un atbalsta procesu nodrošināšanai, normatīvajos aktos nepieciešamās statistikas apkopošanai, datu aktualizēšanai un uzturēšanai un citu darba pienākumu izpildei Pārziņa vadībā.
8.2. Pārzinis apņemas nenodot Personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu šo datu nodošanai vai tas nepieciešams likumīgo interešu aizsardzībai, kā arī apdrošināšanas sabiedrībām un Nacionālajam veselības dienestam, lai izpildītu līgumiskās un juridiskās saistības.

9. Datu subjekta tiesības

9.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt tos rakstiskā vai elektroniskā formā.
9.2. Tiesības pieprasīt informāciju par to, kad, kur, kā un kāpēc dati tika iegūti, tiek apstrādāti un glabāti.
9.3. Tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai mainījušies.
9.4. Tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu.
9.5. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja Datu subjekts uzskata, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi un neatbilstoši mērķim.
9.6. Tiesības atsaukt piekrišanas personas datu apstrādei.
9.7. Tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai, ja Datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Sazinies ar mūsu speciālistiem